HU

Jogi nyilatkozat

Felelős üzemeltető

Üzemeltetésért felelős: Jean-Luc SAVIN

Cégközpont:
Aereco S.A.
62 rue de Lamirault
Collégien
F-77615 Marne la Vallée Cdx 3

tel : +33 1 60 06 26 63
fax : +33 1 60 06 22 11

S.A. jegyzett tőke 400 000 Euro – RCS Meaux B 327 985 230

 

Fejlesztés és karbantarás

Adveris
130 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél : 01.83.62.58.80
Site web : www.adveris.fr

 

Hosting

Ezen a weboldal hosting szolgáltatója: OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France.

 

Copyright

Minden eleme ezen az internetes oldal minden eleme (szövegek, leírások, grafikák, logók, hang- és képanyagok, animációk) az Aereco S. A. tulajdonát képezik, kivéve egyes fényképeket, amelyek tulajdonosai: Fotolia vagy Gettyimages.

Az oldal design elemei, megjelenése, beleértve azok elrendezését és az alkalmazott kódokat az  Aereco SA tulajdona. Aereco S.A.  írásbeli engedélye nélkül a tartalom teljes egészében vagy részben történő  sokszorosítása és / vagy terjesztése, bármilyen jelenleg vagy jövőben alkalmazott adathordozón, tilos.

Ennek be nem tartása minősül hamisításnak minősül, amely kapcsolatban az elkövetőt polgári vagy büntetőjogi felelősség terheli.

A honlapon található információk nem minősülnek ajánlattételnek, az adatok értesítés nélküli változtatásának jogát az Aereco SA fenntartja.

 

Külső linkek

Az oldalon található hiperhivatkozások külső, harmadik fél weboldalára mutatnak. Az Aereco S. A. nem fejt ki semmilyen állandó ellenőrzést ezen webhelyekkel kapcsolatosan és nem vállal felelősséget azok hozzáférési feltételeire, tartalmára, reklám anyagaira és ajánlott szolgáltatásaira vonatkozólag. Következésképpen Aereco S. A. nem tehető felelőssé amennyiben a peres eljárás ezen harmadik fél által üzemeltetett felületeket érinti.

Szellemi tulajdon

Az Aereco védjegy tulajdonosa az  Aereco S.A. cég.

 

Személyes adatok védelme

A weboldalon  összegyűjtött információk és adatokat az Aereco kommunikációs és marketing célokra használja, harmadik félnek nem adja tovább.

Az Aereco kommunikációs osztálya az egyetlen kedvezményezettje ezen adatoknak. Az Aereco SA a  francia jog a január 6, 1978 személyes adatok védelmére vonatkozó törvénye szerint végzi tevékenységé, melynek értelmében Ön adatainak törlését javítását bármikor kezdeményezheti. Ha szeretne ezzel a jogával élni,kérjük írjon nekünk ezen az e-mail címen: communication@aereco.com

 

Az Aereco Légtechnika Kft. az Aereco SA magyarországi leányvállalataként működik a gyűjtött adatokat harmadik személynek nem adja ki. A hírlevél szolgáltatás adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-96591/2016.

Hírlevélről történő leiratkozás: leiratkozas@aereco.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ

 1. Az adatkezelő a Aereco Légtechnika Kft. (székhely: 1399 Budapest, Fáy u. 20.; cégjegyzékszám: 01-06-744571, adószám: 21086955-2-42) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
 2. Az Adatkezelő az Aereco Légtechnika Kft. az Aereco szellőzési megoldások ügyfelekkel való megismertetéséhez, termékek értékesítéséhez, annak támogatásához kapcsolódó tájékoztatási célból az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.
 3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon:

NAIH-96591/2016. – ” marketing. hírlevél feliratkozás és hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés. “.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján történik.
 2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
 3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
 4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak ügyfelekkel való megismertetése, termékek értékesítéséhez, annak támogatásához kapcsolódó tájékoztatás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó adatkezelési feladatok ellátása.

 

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki: vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám, weboldal címe.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTALMA

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

 

ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

ADATKEZELÉS TECHNIKAI HÁTTERE

Az Adatkezelő technikai háttérként igénybe veszi  a weboldal hosting szolgáltatójának szolgáltatását  (OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – Franciaország),  mint tárhely-szolgáltatás.

 

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE,  ZÁROLÁSA

Az Érintett

Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

 

JOGORVOSLAT

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelési tájékoztató egységes szerkezetben az alábbi linken érhető el:

Adatkezelési Tájékoztató Aereco Légtechnika Kft.